? ตารางเรียนคาบ Seminar ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 

? ตารางเรียนคาบ Seminar ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
ประจำเดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2564
#โรงเรียนศรีสุวิชจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Tracks แต่ละ Tracks จะได้เรียนวิชาสำคัญที่จะต้องใช้สอบและใช้เรียนในระดับพื้นฐานของคณะต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานนั้นๆ และอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะเป็นวิชาเฉพาะ รวมถึงมีการพูดคุยและส่งต่อข้อมูล การเตรียมความพร้อม ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย