กลยุทธ์โรงเรียน

Core Vision

“เราจะเป็นผู้นำการจัดการการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัยอนุบาลและต่อยอดความสำเร็จอย่างมั่นคง ในคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

Strategic Direction 2018 - 2024

strategy1

strategy2

Localization

International

Glocal Learning SVT Team and Corp. Support Team

strategy3

New Opportunities in Resources

strategy4

New School Development in other Industries