ข่าวสารโรงเรียน

BEST OF THE BEST

โรงเรียนศรีสุวิช ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะ(กาย จิต ปัญญา สังคม) ระดับต้นแบบ BEST OF THE BEST…

SVT Baby I’m Rockstar

ปรากฏการณ์ความ ROCK ของอนุบาลศรีสุวิช📍 SVT Baby I’…