สมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

กดเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ในระบบ บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. ชำระค่าใบสมัคร 300 บาท โอนผ่านบัญชี โรงเรียนศรีสุวิช ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 5312255288 ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง E-mail : [email protected] ระบุชื่อ – สกุล ชั้นนักเรียน และ เลขที่ใบสมัครออนไลน์

3. ผู้ปกครองจะได้รับ ใบนัดสอบวัดระดับ พร้อมตารางกำหนดการ ตอบกลับทางอีเมล์ เพื่อให้นักเรียนติดต่อสอบในวันที่ระบุในใบนัด พร้อมนำเอกสารประกอบยื่น ณ จุดลงทะเบียน  หลักฐานที่ต้องยื่นในมอบตัวนักเรียน    

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนพ่อ และ แม่ อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป
  • ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • เอกสารการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
  • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

4. เมื่อสอบผ่าน ผู้ปกครองจะชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ในวันเดียวกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Smiley face