ร่วมงานกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนศรีสุวิช

ยินดีต้อนรับสู่ Website สมัครงาน โรงเรียนศรีสุวิช ขอเชิญชวนท่านมาทำความรู้จักกับเรา เพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยโรงเรียนศรีสุวิช เป็นสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาประเภทโรงเรียนในระบบ  จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล อนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)มีหน้าที่สำคัญ เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่ได้เรียนที่โรงเรียนศรีสุวิชมีความรู้ มีความภาคภูมิ และปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้กับนักเรียนจนจบการศึกษา

คุณคือคนที่ใช่

โรงเรียนศรีสุวิชมุ่งที่จะเป็นทางเลือกแรกของนิสิตนักศึกษา และผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถให้มาร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของระบบการศึกษาของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้คนเก่ง คนดี และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของโรงเรียนศรีสุวิช เข้าร่วมงานในหลายสายงาน

หากสิ่งเหล่านี้ตรงกับความมุ่งมั่นของคุณ ขอแสดงความยินดี เพราะคุณคือบุคลากรที่เราต้องการ

ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

  • ได้มีส่วนช่วยตอบแทนสังคมและประเทศชาติ
  • ได้ทำงานที่ท้าทาย แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และสร้างความภูมิใจให้ตัวคุณเองได้
  • ได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
  • ได้ทำงานกับองค์กรที่มั่นคง ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในตัวคุณ
  • มีเส้นทางการเติบโตในอาชีพอย่างมั่นคง

โรงเรียนศรีสุวิชมีตำแหน่งงานในหลายกลุ่มงานที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดนี้ของคุณได้

ครูปฐมวัย    ครูวิทยาศาสตร์     ครูคณิตศาสตร์

ครูสังคมศึกษา     ครูภาษาไทย     ครูภาษาต่างประเทศ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

โรงเรียนศรีสุวิชเสนอผลตอบแทนให้บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของบุคลากร รวมทั้งอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ และยังจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ โรงเรียนศรีสุวิชเชื่อมั่นว่าครอบครัวคือพื้นฐานความสุขที่สำคัญของบุคลากร จึงส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการงาน สังคม และครอบครัวอย่างลงตัว โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับบุตรของบุคลากร  ชีวิตการทำงานที่โรงเรียนศรีสุวิช จะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแลอย่างไรก็ตาม สำหรับบุคลากรแล้ว การทำงานที่โรงเรียนศรีสุวิช “ที่นี่...ความภาคภูมิใจคือค่าตอบแทนสูงสุด”

ความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

โรงเรียนศรีสุวิชส่งเสริมให้บุคลากรมีความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) ทำงานด้วยความสุขเสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอระหว่าง โรงเรียน และบุคลากร มีกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมสัมมนา และงานประจำปี  มีกิจกรรมมากมายที่ช่วยให้บุคลากรได้เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีด้วยสถานที่ทำงานที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย