Standard Programme

Standard2

Standard  Programme (SP)

โครงการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงประถมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตที่สำคัญ 8 กลุ่มสาระ  และการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project  Based : STEM Education )  ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ และให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ในแบบของตนเองและนำไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  การแก้ไขปัญหา การออกแบบ และการคิดต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดเน้นของโครงการ

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร Standard  Programme (SP) โดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ดังนี้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ   

การจัดการเรียนการสอน

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย สำหรับนักเรียนปฐมวัย 2-6 ปี  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
  2. เป็นการพัฒนาโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมสภาพสังคมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  3. เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project  Based : STEM )  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือค่านิยม
  4. เสริมสร้างนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ 3
     

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Smiley face