Train the Trainer

#Train the Trainer 

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสุวิช

เข้ารับการอบรม และได้รับ Certified ในการสอนภาษาอังกฤษ

Community of Revolutionary English Teachers 

โดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ช่วงเวลา มิถุนายน - ตุลาคม 2564

#Srisuvit School 

#Transition Period

#เพราะโลกเปลี่ยน ครูเราจึงต้องปรับตาม

#ศรีสุวิช#โรงเรียนพร้อม ครูพร้อม