The Business (Education) Model Canvas

The Business (Education) Model Canvas

คณะครูโรงเรียนศรีสุวิชเข้ารับการอบรมการออกแบบโมเดลการวางกลยุทธ์ เพื่อปรับใช้ด้านการศึกษา

โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิทยาการเขตพัมนาพิเศษภาคตะวันออก