Active Learner 2022

?‍♀️กิจกรรมมิติสัมพันธ์ Active Learner 2022 เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ปกครองกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน???