23 ตุลา วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราชชาติรำลึก
ไทยสำนึกในพระองค์ทรงสถิตย์
พระปรีชาปรากฎทศทิศ
เป็นที่รักประจักษ์จิตใจประชา
ธ ทรงวางรากฐานการประเทศ
เป็นสาเหตุแห่งไทยให้ก้าวหน้า
ธ เสด็จประพาสชาตินานา
เชื่อมรักษาซึ่งสัมพันธ์นั้นเนิ่นนาน
พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยม
สยามเยี่ยมยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล
พระเมตตาต่อประชามาบันดาล
ทาสนับล้านหลุดพ้นจนเป็นไท
เราสำนึกจารึกใจไว้ด้วยภักดิ์
ขอตระหนักในสิ่งที่ทรงมอบไว้
ปฏิญาณต่อตนเถิดคนไทย
รักชาติไว้ใฝ่ช่วยเหลือเพื่อแผ่นดิน