กิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน Track ศิลปะการประกอบอาหาร

#SrisuvitHighSchoolLeadersProgramme

กิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน Track ศิลปะการประกอบอาหาร

โดย อาจารย์เกษมสุข เขียวทอง : อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาพถ่ายโดย.....นักเรียน Track นิเทศศาสตร์