รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (โควตานักเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้นและตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (โควตานักเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2567