Intensive English Programme

ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 เป็นต้นไป

  • อนุบาล 1 - 3 ห้อง ห้องเรียนละไม่เกิน 20 คน
  • ประถมปีที่ 1 - 3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน
  • อนุบาล - ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกินร้อยละ 50 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทางร่างกายและการใช้ภาษา   รวมถีงความสุข - สนุกสนานในการเรียน
  • ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอน 8 กลุ่ม สาระวิชา คือ ไทย / คณิต / วิทย์ / การงาน / พละ / สังคม / ศิลปะ / ภาษาอังกฤษ

english3

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Smiley face