ประกาศโรงเรียนศรีสุวิช เรื่อง   วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ การเรียนในรูปแบบ SRISUVIT@HOME ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี

ประกาศโรงเรียนศรีสุวิช

 

เรื่อง   วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

และ การเรียนในรูปแบบ SRISUVIT@HOME ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี

                   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2564 เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาค

เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่  14  มิถุนายน  2564  และ การให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า 2019 (COVID-19)  โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ก่อน ที่นักเรียนจะสามารถมาเรียนที่สถานศึกษา(On Site)  

                   โรงเรียนศรีสุวิช จึงขอกำหนดระยะเวลาการเรียนในรูปแบบ SRISUVIT@HOME ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี  ในวันที่  18 พฤษภาคม - 10  มิถุนายน  2564 เพื่อเป็นการเก็บเวลาการเรียนของนักเรียน ผ่านการจัดการศึกษาเรียนรู้ด้วยระบบ On-line ดังนี้

      1.    โรงเรียนจะจัดกระบวนการเรียนการสอน และ การสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบันอันเนื่องจากวิกฤติ COVID-19  ในรูปแบบ SRISUVIT@HOME ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  18  พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2564  ตามรายละเอียดดังนี้

ระดับอนุบาล                 ใช้       Facebook (Private Group)

ระดับประถมศึกษา        ใช้       Google Classroom

ระดับมัธยมศึกษา          ใช้       Microsoft Teams

 

       2. SRISUVIT@HOME  ทั้ง 3 รูปแบบนี้ เป็นเครื่องมือหลักในการนำเสนอบทเรียนให้กับนักเรียนในระดับต่างๆ            ซึ่งเป็นระบบเฉพาะนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่งได้กำหนดตารางเรียน  ตามที่แจ้งแล้วนั้น  โดยในระดับประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษา จะมีทั้งการสอนผ่านคลิปวิดีโอ , Live Class และ มีเอกสาร-ใบงาน กิจกรรมต่างๆ  ที่ให้นักเรียนได้ฝึกทำและใช้เวลาในช่วงของการเรียนให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเอกสารใบงานต่างๆ นั้น นักเรียนสามารถรวบรวมและส่งคุณครูเพื่อตรวจสอบ จัดเก็บเข้าแฟ้มผลงานนักเรียนได้ในช่วงเปิดเรียน

       3.  ท่านผู้ปกครอง และ นักเรียนสามารถติดตามตารางการเรียน บนเว็บไซต์โรงเรียน
www.srisuvit.ac.th ในช่องข่าวสาร และ ในระบบแอฟพลิเคชั่นของโรงเรียน Srisuvit School Bright  รวมถึงในหน้าเพจ  Facebook : Srisuvit School Newsletter

 

      4. สำหรับวันปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะกำหนดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรฯ  ซึ่งอาจขยายเวลาปิดภาคเรียนในช่วงเดือนตุลาคม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ประกาศ ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  2564

                                                                        ดร.ประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์ 

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช