ประกาศโรงเรียนศรีสุวิช การจัดดำเนินการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564