Track ศิลปะการประกอบอาหาร

ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ให้เด็กค้นหาตัวเองและเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ตามสาขาวิชา
❗️โรงเรียนศรีสุวิช จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Track 
โดยนักเรียนจะได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย

#แนะนำคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำTrackศิลปะการประกอบอาหาร
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

“การจะเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จ ต้องสร้างตัวตนให้ได้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง”
เชฟปู วไลภรณ์ 

การเรียนด้วยระบบ Tracks เกิดขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่น ความหลากหลายและเปิดทางเลือก ให้กับผู้เรียน ซึ่ง Tracks จะมีความคล้ายคลึงกับ ‘คณะ’ ในมหาวิทยาลัย หรือเรียกได้ว่าเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่คณะนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้ทดลองเรียนในวิชาของคณะนั้นๆ เพื่อค้นหาว่าชอบหรือไม่ชอบแล้ว สำหรับใครที่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร ก็ยิ่งทำให้สนุกกับการเรียนและได้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆ 

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสุวิช เปิดแผนการเรียน Track ทั้งหมด 8 Track
▪️วิศวกรรมศาสตร์
▪️สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์
▪️กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
▪️รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
▪️บริหารธุรกิจ บัญชีและเศรษฐศาสตร์
▪️อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
▪️นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
▪️ศิลปะการประกอบอาหาร

#SrisuvitHighSchoolLeadersProgramme
#SVTTrackCulinaryArts