SRISUVIT@HOME 

โรงเรียนศรีสุวิชยังคงมีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเรียนในรูปแบบ "SRISUVIT@HOME" และในวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พบกับท่านผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ตารางกิจกรรม SRISUVIT@HOME 

นักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ID LINE :@srisuvitinfo

#การเรียนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และพึงปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศของจังหวัดชลบุรี และคำสั่งของจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย