EEC English Teacher Training

ความพร้อมของครู สู่ นักเรียน
โรงเรียนศรีสุวิช และ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
#Train the Trainer
#EEC English Teacher Training
Community of Revolutionary English Teachers (CORE teachers)