congratulations

? ขอแสดงความยินดีกับลูกๆอนุบาล ที่ ได้รับรางวัล #อันดับ1 ?#เหรียญทอง ?

#แข่งขันกายบริการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563

#SVT ???

#Srisuvitschool

#อนุบาลศรีสุวิช

#เติบโตอย่างมีพัฒนาการ_เริ่มต้นวัยอนุบาลที่ศรีสุวิช