Congratulations

Congratulations ?โรงเรียนศรีสุวิชขอแสดงความยินดีกับ

?เด็กชายชาญวิทย์ สรรพอุดมชัย #ได้คะแนนสอบเต็ม100คะแนน ในรายวิชา #คณิตศาสตร์

?เด็กชายนิชคุณ อุทัยแย้ม #ได้คะแนนสอบเต็ม100คะแนน ในรายวิชา #ภาษาอังกฤษ

?นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 คะแนนรวมสูงสุด 5 ลำดับแรก

1. เด็กชายพอเพียง ทองเพ็ญ

2. เด็กหญิงเบญญาภา มุทรพัฒน์

3. เด็กชายศิราธนากรณ์ โนนกงกลาง

4. เด็กชายชาญวิทย์ สรรพอุดมชัย

5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ โทนะศรี

?นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 คะแนนรวมสูงสุด 3 ลำดับแรก

1. เด็กหญิงณัฐธิชา ใจสบาย

2. เด็กชายธัชกร เก้าพัฒนสกุล

3. เด็กหญิงอนัญญา กาศโอสถ

#SVT ???

#Srisuvitschool