“เอกลักษณ์ไทยล้ำค่า ตระการตาอาหารไทย 4 ภาค” ระดับอนุบาล 1

สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย วิถีใหม่ในความเป็นไทย  10 – 12 มกราคม 2565
นักเรียนปฐมวัยระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3 ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วยการทำกิจกรรม “เรียนรู้สู่โครงงาน สืบสานเอกลักษณ์ไทย” 
กิจกรรม 
“เอกลักษณ์ไทยล้ำค่า ตระการตาอาหารไทย 4 ภาค”  ระดับอนุบาล 1