ศึกษาดูงาน EECi เขตส่งเสริมนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาดูงาน EECi เขตส่งเสริมนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ส่วนหนึงของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้เยี่ยมชมเรือพาณิชย์ที่ท่าเรือจุกเสม็ด อีกหนึ่งการท่องเที่ยวใหม่ที่ทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่