รับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงการรับรองว่า

โรงเรียนศรีสุวิช

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน