การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก(Fine-Motor Skills)

ก่อนที่จะให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือให้คล่องแคล่ว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียน ควรพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่งรัด

ควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การเล่นในที่นี้ คือการเล่นอย่างมีทิศทาง ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้ลงมือทำจริง โดยผ่านจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การฉีก ปะ ตัด พับกระดาษ ร้อยลูกปัด การปั้น การขีดเขียนอิสระ ฯลฯ เพราะกิจกรรมที่กล่าวมานี้ จะเป็นตัวช่วยให้ผู้สอนหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ได้เข้าใจว่าเด็กต้องทําอะไรอย่างไร

การเตรียมความพร้อมด้านการเขียนนั้น จะเป็นประสบการณ์สําคัญ ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่มีพัฒนาการเป็นไปอย่างมีระบบ ตามช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย ซึ่งการฝึกความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมือ จะช่วยให้นิ้วมือแข็งแรง และใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้เด็กมีความสามารถในการหยิบจับ คัดเขียน ได้เป็นอย่างดี

การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ ไม่เพียงแต่จะพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความสามารถ ในการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก มีความพร้อมที่จะทำแบบฝึกลีลามือ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนได้ดี ในช่วงชั้นที่สูงขึ้นไป
#SVT ???
#srisuvitschool
#อนุบาลศรีสุวิช
#เพราะก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญ