Track รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ แตกแขนง 8 แผนการเรียน ไม่ได้มีแค่สายวิทย์- สายศิลป์ ให้เด็กค้นหาตัวเองและเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ

❗️โรงเรียนศรีสุวิช จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Track

โดยนักเรียนจะได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย

#แนะนำคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำTrackรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การเรียนด้วยระบบ Tracks เกิดขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่น ความหลากหลายและเปิดทางเลือก ให้กับผู้เรียน ซึ่ง Tracks จะมีความคล้ายคลึงกับ ‘คณะ’ ในมหาวิทยาลัย หรือเรียกได้ว่าเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่คณะนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้ทดลองเรียนในวิชาของคณะนั้นๆ เพื่อค้นหาว่าชอบหรือไม่ชอบแล้ว สำหรับใครที่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร ก็ยิ่งทำให้สนุกกับการเรียนและได้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆ

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสุวิช เปิดแผนการเรียน Track ทั้งหมด 8 Track

▪️วิศวกรรมศาสตร์

▪️สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์

▪️กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

▪️รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

▪️บริหารธุรกิจ บัญชีและเศรษฐศาสตร์

▪️อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์

▪️นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

▪️ศิลปะการประกอบอาหาร

#SrisuvitHighSchoolLeadersProgramme

#SVTTrackPoliticalScienceandLaw