Teacher professional development

📚ฝ่ายวิชาการโรงเรียนศรีสุวิชตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพครูด้านวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

#SrisuvitSchool

#Srisuvit

#agoodtasteschool

🔴🟡🔵