SVT HSL Internal Process Perspective Day Camp 2022

SVT HSL Internal Process Perspective Day Camp 2022

▪️นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Track บริหาร บัญชีและเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Process Perspective Day Camp 2022 จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดให้สำหรับนักเรียน Track บริหาร บัญชีและเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนศรีสุวิช โดยเฉพาะ

โดย นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ "การบริหารตนเอง=การบริหารธุรกิจ” ด้วยการวิเคราะห์ SOAR - Strength,Opportunity,Aspiration,Result “ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ:Entrepreneurial Mindset” และ “แนวโน้มธุรกิจแห่งอนาคต”

โรงเรียนศรีสุวิช ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างยิ่ง