Guest Teaching

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรม  Guesting Teaching ขึ้น โดยการเชิญครูต่างชาติจากโครงการ Gifted programme (GP) และ Intensive programme (IP) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการ Standard เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยกับเจ้าของภาษา