สนฉัตร ?????

15.01.2021
สนฉัตร ?????
ใบสีเขียวสด รูปทรงเหมือนฉัตร ที่เป็นของสูง ของมงคลที่มิอาจประเมินค่าได้ ... ช่วยเสริมให้มีแต่เรื่องดีๆ สิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นเสมอ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันปลูก  และเฝ้ามองความเจริญเติบโตร่วมกันต่อไป??☘️?

#SVT???โรงเรียนของเราน่าอยู่
Srisuvit School
#ปรับภูมิทัศน์