มาตรการป้องกันเชื้อโรคCovid-19

ทางโรงเรียนได้พ่นฆ่าเชื้อทั้งบริเวนส่วนกลาง บริเวณภายในห้องเรียนและรถรับส่งนักเรียน เพื่อป้องกันเชื้อโรคตาม 5 มาตรการป้องกัน