ครั้งแรก!! ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแนะแนวการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศรีสุวิชรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียน และให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นับเป็นโอกาสดีของนักเรียนที่ได้รับความรู้ แนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ❤️