ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนและคุณครูทุกท่าน

โรงเรียนศรีสุวิชเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบจัดการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3