กิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน Track กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

#SrisuvitHighSchoolLeadersProgramme

กิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน Track กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ภาพถ่ายโดย.....นักเรียน Track นิเทศศาสตร์