นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.วัตถุประสงค์

โรงเรียนศรีสุวิชได้จัดทำเว็บไซต์และสื่อเทคโนโลยีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนและหน่วยงานทั่วไป รวมถึงบุคลากรในสังกัดโรงเรียนศรีสุวิช  ทั้งนี้ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ โรงเรียนศรีสุวิชได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนศรีสุวิช WWW.SRISUVIT.AC.TH

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือ แสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล , ข้อความลายลักษณ์อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ดนตรี , ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ รูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 โรงเรียนศรีสุวิชทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง โรงเรียนศรีสุวิชอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 โรงเรียนศรีสุวิชอาจหยุดให้ บริการเป็นการชั่วคราวหรือ ถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด หรือ ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้  
2.7 ในกรณีที่ โรงเรียนศรีสุวิชหยุดให้ บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ โรงเรียนศรีสุวิชมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง หรือ ยืนยันตัวตน โดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ โรงเรียนศรีสุวิชอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ โรงเรียนศรีสุวิชและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ โรงเรียนศรีสุวิชจัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก โรงเรียนศรีสุวิชโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำ หรือ มีส่วนร่วมในกระบวนการใดๆ ที่เป็นการขัดขวางหรือรบกวนบริการของโรงเรียน   ศรีสุวิชรวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือ ขายต่อ บริการหรือข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้ บริการจะได้รับอนุญาตจากโรงเรียนศรีสุวิชโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง ความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อโรงเรียน  ศรีสุวิชในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โรงเรียนศรีสุวิชมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ  ทั้งนี้โรงเรียนศรีสุวิชจะไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงเรียนศรีสุวิชหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ โรงเรียนศรีสุวิช
4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของ โรงเรียนศรีสุวิชผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ โรงเรียนศรีสุวิชได้  โดยแจ้งความประสงค์ของการเชื่อมโยงเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร         แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากโรงเรียน   ศรีสุวิชแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว โรงเรียนศรีสุวิชขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโรงเรียนศรีสุวิช โดยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ โรงเรียนศรีสุวิชหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

โรงเรียนศรีสุวิชจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาดการละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส   แม้ว่าโรงเรียนศรีสุวิชจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความผิดพลาด เสียหาย สูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ โรงเรียนศรีสุวิชไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หน่วยงานหรือบุคคล จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า โรงเรียนศรีสุวิชจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1โรงเรียนศรีสุวิชหรือผู้ให้อนุญาตแก่ โรงเรียนศรีสุวิชเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง โรงเรียนศรีสุวิชหรือผู้ให้อนุญาตแก่ โรงเรียนศรีสุวิชเป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ โรงเรียนศรีสุวิชกำหนดให้เป็นความลับ หรือข้อมูลเฉพาะที่ใช้สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดย ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โรงเรียนศรีสุวิช
6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของโรงเรียน เครื่องหมายตราสัญลักษณ์อื่นใดที่ระบุว่าเป็นของโรงเรียนศรีสุวิช  รวมถึงชื่อโดเมนของโรงเรียนศรีสุวิชโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโรงเรียนศรีสุวิช

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 1 มิถุนายน 2565