SVT Prep Camp 2021

กิจกรรมวันที่สองของ SVT Prep Camp 2021

#CAMPเตรียมความพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการสู่การเรียนรู้จริง

ที่ศรีสุวิชจัดเตรียมประสบการณ์

ที่จะทำให้ลูกได้รู้จักโรงเรียน

รู้จักสังคมที่เติบโตสมวัย

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะชีวิต

และการนำสู่ Digital Citizenship

เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ลูกหลาน #จากอ้อมกอดบ้านสู่โรงเรียน

ครั้งแรกของประสบการณ์จริง ที่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญ

#SVT ???

#Srisuvitschool

#อนุบาลศรีสุวิช

#เติบโตอย่างมีพัฒนาการ_เริ่มต้นวัยอนุบาลที่ศรีสุวิช