"Chaina 5.0 : เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI" โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช ขอขอบคุณ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  ที่มาบรรยาพิเศษ ในหัวข้อ "Chaina 5.0 : เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI" การบรรยายครั้งนี้เปิดโลกอีกใบ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิต : China 5.0 สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจทั้งในด้านบวกและลบภายใต้สีจิ้นผิง ผู้นำรุ่นที่ 5 ทั้งยังสะท้อนภาพความท้าทายของจีนไฮเทคที่เดินหน้าด้านเทคโนโลยี ไปอีกขั้นด้วยความเร็วติดจรวด จากยุค 4.0 คือเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเป็นกุญแจชี้ทิศทางอนาคตของจีน ไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาใด คุณไม่สามารถเป็นผู้นำในสาขานั้นได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องจีน เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป แต่เป็น “โลกของจีน” โลกที่จีนเป็นวิชาบังคับ ไม่ใช่วิชาเลือกอีกต่อไป